FORGOT YOUR DETAILS?

Wycena przedsiębiorstw

Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę oraz satysfakcję ze współpracy.

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi

związane z określeniem wartości przedsiębiorstw na terenie całej Polski, w szczególności na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wyceny przedsiębiorstw sporządzane są w formie raportu z wyceny wartości przedsiębiorstwa. Przygotowujemy je m.in. w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota interpretacyjna nr 5: „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w 2011.

W ramach usług związanych z wyceną kapitałów własnych przedsiębiorstw oraz udziałów w kapitałach własnych przedsiębiorstw sporządzamy m.in. :

 • Pełny raport o wartości przedsiębiorstwa;
 • Uproszczony raport o wartości przedsiębiorstwa;
 • Kalkulację wartości przedsiębiorstwa.

 

Raport z wyceny jest dokumentem poufnym – jest on przedstawiany wyłącznie Zamawiającemu lub wskazanej przez niego osobie.

Dokonujemy wycen przedsiębiorstw

dla potrzeb:

 • Kupna, sprzedaży, rozliczeń majątkowych (np. sądowych);
 • Postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji;
 • Łączenia lub podziału przedsiębiorstw;
 • Podwyższenia kapitału lub umorzenia akcji i udziałów;
 • Określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze;
 • Postępowań cywilnoprawnych;
 • Podatkowych;
 • Sprawozdawczości finansowej;
 • Weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu;
 • Ubezpieczenia;
 • Ustalenia wartości odszkodowania;
 • Kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

Jak wygląda proces wyceny spółki?

1

Określenie celu wyceny

Cel wyceny to podstawowa informacja. Cała dalsza praca jest od niego zależna. Jeżeli celem jest np. sprzedaż udziałów, to prawdopodobnie będzie określana wartość rynkowa, jeżeli jednak celem będzie np. likwidacja przedsiębiorstwa, to kategorią wartości będzie wartość likwidacyjna. Od celu wyceny zależy również wybór metody szacowania wartości.

2

Zebranie informacji

Zapotrzebowanie informacyjne to lista informacji, które są niezbędne do wyceny. Jest ono przygotowywane indywidualnie w oparciu o specyfikę wycenianego przedsiębiorstwa. W tym procesie będziemy chcieli zdobyć wiedzę na temat modelu biznesowego, finansów czy otoczenia rynkowego Państwa firmy. Klient otrzymuje listę pocztą elektroniczną, a my pomagamy w sprawnym przygotowaniu danych.

3

Analiza danych i przygotowanie wyceny

To już wyłącznie nasza praca. Analizujemy przesłane dane, oceniamy kondycję branży i trendy w gospodarce. Sprawdzamy również otoczenie rynkowe i badamy konkurencję. Przygotowujemy dane finansowe i dokonujemy faktycznej wyceny.

4

Przekazanie raportu z wyceny i wsparcie klienta

Raport z wyceny zawiera część formalno-prawną, analizy oraz faktyczną wycenę przygotowaną w oparciu o zebrane dane. Raport ma przejrzystą formę i jest przekazywany w formie papierowej i elektronicznej.

Wszystkie nasze usługi zawierają wsparcie. Oznacza to, że klient w każdym momencie może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia do wyceny.

Efektem naszych prac jest raport z wyceny przedsiębiorstwa.

Jak wyceniamy wartość firmy?

Na podstawie określonego celu wyceny i zebranych informacji wybieramy odpowiednią metodę wyceny. Najczęściej stosowane są metody dochodowe, majątkowe i porównawcze.

METODY WYCEN:

bazują na regule wartości bieżącej, w której wartość aktywów jest wartością przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych, pochodzących z tych aktywów. Podstawą wyceny są przygotowane projekcje finansowe oraz oszacowany poziom ryzyka przedsiębiorstwa.

Najczęściej stosowana jest metoda DCF i opiera się na prognozie danych finansowych spółki. Współczynnikiem dyskontującym jest tutaj kosztu kapitału przedsiębiorstwa. Ogólna formuła wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części metodą dochodową DCF może być zaprezentowana w postaci:

gdzie:
CFt – oczekiwane dochody pieniężne w kolejnych latach
r – stopa dyskontowa
t – kolejne lata okresu obliczeniowego
n – liczba lat okresu obliczeniowego
ReV – wartość rezydualna

Proces wyceny tą metodą polega na:
– przygotowaniu projekcji finansowych i obliczeniu przepływów pieniężnych;
– oszacowaniu współczynnika dyskontującego (poziomu ryzyka);
– obliczeniu wartości rezydualnej (wartości spółki po okresie szczegółowej prognozy);
– oszacowaniu wartości kapitału przedsiębiorstwa;
– wykonaniu analizy wrażliwości podstawowych czynników wyceny;
– przygotowanie raportu z wyceny.

należą do tradycyjnych metod wyceny przedsiębiorstwa, gdzie wartość stanowi sumę poszczególnych aktywów przedsiębiorstwa. Tak obliczona wartość pomniejszana jest o zobowiązania. W literaturze i praktyce wyróżnia się cztery rodzaje metod majątkowych:

 • Księgowa;
 • Skorygowanych aktywów netto;
 • Likwidacyjna;
 • Odtworzeniowa

Metoda księgowa

Najprostsza metoda majątkowa. Jej zaletą jest to, że nie wymaga dużych nakładów. Podstawę do określenia wartości w tej metodzie stanowi bilans przedsiębiorstwa, który powinien być sporządzony na datę wyceny. Wartość określa się poprzez określenie różnicy między wartością księgową aktywów, a sumą wartości księgowej pasywów bieżących i zobowiązań długoterminowych. Podstawową wadą tej metody jest fakt, że wartość księgowa nie równa się z reguły wartości rynkowej.

Metoda skorygowanych aktywów netto

Przyjęta za punkt wyjścia wartość księgowa (ewidencyjna) jest korygowana poprzez zaktualizowanie wartości aktywów i kapitałów obcych do ich wartości rynkowej. Podstawową zaletą tej metody jest możliwość szczegółowego argumentowania wyceny poszczególnych składników, co zwiększa wiarygodność wyceny. Metoda opiera się w dużej mierze na specjalistycznej wiedzy z zakresu wyceny środków trwałych, w tym również nieruchomości, wycen wartości niematerialnych i prawnych, a także z zakresu rachunkowości i ekonomii.

Procedura wyceny obejmuje następujące etapy:

 • Ustalenie bilansu wycenianego przedsiębiorstwa,
 • Przeprowadzenie niezbędnych korekt polegających na aktualizacji danych na dzień wyceny,
 • Skorygowanie wartości wszystkich aktywów do ich wartości rynkowej,
 • Skorygowanie wartości zobowiązań do ich wartości rynkowej,
 • Określenie wartości przedsiębiorstwa.

Metoda likwidacyjna

Metoda jest stosowana w przypadku całkowitej likwidacji majątku przedsiębiorstwa. Określona w tej metodzie wartość jest wartością likwidacyjną. Otrzymuje się ją odejmując od wpływów ze sprzedaży majątku przedsiębiorstwa koszty związane z likwidacją tego majątku takich jak: koszty transportu, demontażu, odpraw pracowniczych, utylizacji). Metoda ta często zakłada sprzedaż majątku w formie wymuszonej, czyli takiej, gdzie nie dotrzymuje się oczekiwanego okresu ekspozycji majątku na rynku celem uzyskania jak najlepszej ceny, ale oferuje się na tyle niską cenę, aby majątek mógł być szybko spieniężony. Metodą likwidacyjną otrzymuje się najniższą wartość wycenianej spółki.

Metoda odtworzeniowa

Metoda polega na ustaleniu nakładów, jakie musiałby ponieść inwestor, celem stworzenia przedsiębiorstwa o bardzo zbliżonym majątku do przedsiębiorstwa wycenianego. Odtworzenie majątku różni się od zastąpienia tym, że to pierwsze uwzględnia zużycie.

Wycena metodą porównawczą polega na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa do spółek o podobnym profilu działalności, które są notowane na rynku publicznym, lub dla których znane są szczegóły transakcji sprzedaży.

Podstawą porównań są wskaźniki rynkowe takie jak P/E (cena/zysku netto), P/BV (cena do wartości księgowej), P/S (cena do sprzedaży) lub EV/EBITDA (wartość kapitałów własnych do zysku operacyjnego z amortyzacją).

Bardziej technicznie wycena metodą porównawczą polega na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części poprzez obliczenie iloczynu bazy wyceny i mnożnika rynkowego.

Korzystając z 15 lat doświadczeń w realizacji złożonych projektów biznesowych oferujemy konkurencyjne stawki, dopasowane do charakteru i działalności Klienta.

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

ENJOY 15% OFF

Sign up to receive the latest offers and news in industry.

Offer valid only for new email subscribers. Enter your email address and receive 15% off your first order and a promo code will be sent to your inbox. Exclusions apply.

TOP